คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ
คู่มือการให้บริการ-Service-mind กลุ่มบริหารวิชาการ
สรุปสถิติการให้บริการกลุ่มบริหารงานวิชาการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ การให้บริการกลุ่มบริหารวิชาการ

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนพระแสงวิทยา

 

 

ประกาศกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโรงเรียนพระแสงวิทยา SAR2563

ประกาศค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนพระแสงวิทยาปี2564.pdf

 

 

ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนการทดสอบระดับชาติ

 

 

 

จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2563     รายชื่อนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2563     รายชื่อนักเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2562     รายชื่อนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2562     รายชื่อนักเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2561     รายชื่อนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2561     รายชื่อนักเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

 

 

ข้อมูลคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียนพระแสงวิทยา

 

 

คู่มือการยืมคืนหนังสือห้องสมุด

สถิติการยืม-คืนหนังสือ ประจำปีการศึกษา 2563     สถิติการเข้าใช้งานห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2563

สถิติการยืม-คืนหนังสือ ประจำปีการศึกษา 2562    สถิติการเข้าใช้งานห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2562

สถิติการยืม-คืนหนังสือ ประจำปีการศึกษา 2561    สถิติการเข้าใช้งานห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2561

 

 

ข้อมูลผลการศึกษาต่อของนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 จำแนกตามสถาบันที่ศึกษา

ข้อมูลผลการศึกษาต่อของนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562จำแนกตามสถาบันที่ศึกษา

ข้อมูลผลการศึกษาต่อของนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 จำแนกตามสถาบันที่ศึกษา

 

ข้อมูลผลการศึกษาต่อของนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 จำแนกตามสถาบันที่ศึกษา

ข้อมูลผลการศึกษาต่อของนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562จำแนกตามสถาบันที่ศึกษา

ข้อมูลผลการศึกษาต่อของนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 จำแนกตามสถาบันที่ศึกษา

 

 

แผนการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563

แผนการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2562

แผนการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2561

 

 

SAR ปีการศึกษา 2563

SAR ปีการศึกษา 2562

SAR ปีการศึกษา 2561