วันที่ 28 มกราคม 2564 วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยการจัดกิจกรรมแนะนำวิทยาลัย มีนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อแนะนำและให้ข้อมูลเชิงลึกของวิทยาลัยแก่นักเรียน ขยายและเพิ่มโอกาสในการเข้าศึกษาต่อที่วิทยาลัย ณ ห้องแนะแนว โรงเรียนพระแสงวิทยา

รายละเอียดเพิ่มเติม