ขอให้ข้าราชการครูและบุคลากรทุกท่าน

ลงชื่อปฏิบัติราชการให้เสร็จสิ้นก่อนเวลา 08.30 น.

ตั้งแต่วันที่12 มี.ค.63 – 31มี.ค63