วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 นายนภศูล ตุลยกุล ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนพระแสงวิทยา มอบแว่นทุนการศึกษา (สำหรับเด็กที่ทางโรงเรียนเห็นสมควร) ให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 10 ทุน เพื่อช่วยเหลือแก่นักเรียนที่มีปัญหาด้านสายตา ณ โดมลูกท่านหญิง โรงเรียนพระแสงวิทยา

รายละเอียดเพิ่มเติม