17 มีนาคม พ.ศ.2563 กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนรับมอบตัว นักเรียนห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวนทั้งสิ้น 36 คน ภายใต้มาตรการการรับมือกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)