วันที่ 8 ธันวาคม 2563 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย ศูนย์บริการการศึกษา จัดกิจกรรมแนะนำมหาวิทยาลัย มีนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อแนะนำมหาวิทยาลัยและให้ข้อมูลเชิงลึกของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์แก่นักเรียน ขยายและเพิ่มโอกาสในการเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ของนักเรียน ณ ห้องแนะแนวโรงเรียนพระแสงวิทยา

รายละเอียดเพิ่มเติม