วันที่ 27 มกราคม 2564 นายนภศูล ตุลยกุล ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนพระแสงวิทยา พร้อมด้วยฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน งานแนะแนว และครูที่ปรึกษา ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ติดตามนักเรียนที่ขาดเรียนนานโดยไม่ทราบสาเหตุ มีการประสานงานกับผู้ปกครอง เพื่อกำกับติดตามช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาทางด้านการเรียน และเพิ่มอัตราการจบหลักสูตร

รายละเอียดเพิ่มเติม