วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนพระแสงวิทยา รับการประเมินคุณภาพระบบการบริหารจัดการคุณภาพตามเกณฑ์ รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับ (ScQA) โดยได้รับเกียรติจากกรรมการท่าน ผอ.สมยศ กระจ่างแจ้ง และคณะ ณ หอประชุมตาปี-อิปัน 1 โรงเรียนพระแสงวิทยา ทั้งนี้มีผู้บริหารและคณะครูจากโรงเรียนต่าง ๆ ในสังกัด สพม. 11 เข้าร่วมสังเกตการณ์

รายละเอียดเพิ่มเติม