อักษรย่อ พ.ส.ว. มีเปลวเทียน 5 รัศมี อยู่บนหลังคาทรงไทยข้างใต้มี
คติธรรม ธมฺมจารี สุข เสติ มีความหมายว่า ผู้ประพฤติธรรม ย่อมอยู่เป็นสุข

 

 

 

เทา – แดง