คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครนักเรียน2563

ประกาศจัดต้ังศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน63

ประกาศแต่งตั้งกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน63

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวัดผลสอบกลางภาค_2_2562

ตารางกรรมการคุมสอบ-กศน

กำหนดการ-กิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศ

ประกาศข้อตกลงและเกณฑ์การประเมิน

คำสั่ง-73-เพิ่มเติม-กิจกรรมนายอำเภอชวนวิ่ง

คำสั่ง73การจัดกิจกรรมนายอำเภอชวนวิ่ง

ประกาศแก้ไขแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน-สายงานการสอน

คำสั่งพิจารณาผล

วันวิชาการ-62

คำสั่ง-62-เทอม-2