วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เนื่องด้วยคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดประชุมชี้แจงโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้แก่เกษตรกรในอำเภอพระแสง โดยขอใช้หอประชุมตาปีอิปัน1 โรงเรียนพระแสงวิทยา เป็นสถานที่จัดการประชุม

รายละเอียดเพิ่มเติม