คนเก่งแห่งช่อปาริชาต
โรงเรียนพระแสงวิทยา ขอแสดงความยินดี
นายอนันยช เพชระ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
ได้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปี 2563