วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอพระแสง ได้จัดโครงการวัยใส รักปลอดภัย ห่างไกลโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินงาน การป้องกันการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ กลุ่มเป้าหมายมีความเข้าใจและทักษะในการป้องกันตนเอง มีพฤติกรรมที่ปรอดภัยจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ ตลอดจนการสร้างค่านิยมในการมีเพศสัมพันธ์ที่รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เข้าร่วมกิจกรรม ณ หอประชุมตาปีอิปัน1 โรงเรียนพระแสงวิทยา

รายละเอียดเพิ่มเติม