11 มีนาคม พ.ศ.2563 กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนรับรายงานตัว นักเรียนห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวนทั้งสิ้น 36 คน