เนื้อหา

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

      ด้วยโรงเรียนพระแสงวิทยาจั งหวัดสุ ราษฎร์ธานี ส ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 มี ความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน โดยจ้างเหมาบริการปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามคำสั่งสสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1340/2560 สั่ง ณ วั นที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2560 เรื่องมอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริ หารพัสดุภาครัฐ

ดาวโหลดรายละเอียด  คลิกที่นี่