โรงเรียนพระแสงวิทยา เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ตั้งอยู่ ๔๖๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลอิปัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

โทร o๗๗ - ๓๖๙๑๒๑ 
โทรสาร o๗๗ - ๓๖๙o๘๘ 
website www.psv.ac.th