รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ๒๕๖๐

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ( Self - Assessment Report : SAR ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

          

เป็นการสรุปผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่สะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา  ซึ่งเป็นผลสำเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อการประกันคุณภาพภายใน ๔ มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานด้านคุณภาพของผู้เรียน , มาตรฐานด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา , มาตรฐานด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และ มาตรฐานด้านระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล  ตลอดไปจนผลการวิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และระบุ  แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต  

          โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อนำเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมาให้หน่วยงาน     ต้นสังกัดตลอดจนสาธารณชนรับทราบ

        ดาวน์เอกสาร

        - ส่วนหน้ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 2560

        -  ส่วนเนื้อหารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 2560