โรงเรียนพระแสงวิทยา เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ตั้งอยู่ ๔๖๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลอิปัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
โทร o๗๗ - ๓๖๙๑๒๑
โทรสาร o๗๗ - ๓๖๙o๘๘
website www.psv.ac.th 

มีประวัติการก่อตั้ง ดังนี้ 

        พ.ศ. ๒๕๑๖ ได้รับอนุมัติกรมสามัญศึกษาให้เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยใช้ศาลาการเปรียญของวัดย่านดินแดง เป็นสถานที่เรียนชั่วคราว

        พ.ศ. ๒๕๑๖  ได้รับงบประมาณค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างจำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท สร้างอาคารเรียน ๒๑๖ จำนวน ๔ ห้องเรียน ในบริเวณที่ดินปัจจุบัน

        พ.ศ. ๒๕๑๙  กระทรวงศึกษาธิการ ยุบโรงเรียนประถมศึกษาตอนปลาย สังกัดกรมสามัญศึกษา รวมกับโรงเรียนพระแสงวิทยา ตามโครงการยุบรวมและโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบล

        พ.ศ.๒๕๒๔  กรมสามัญศึกษาอนุมัติให้เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน ๒ ห้องเรียน

        พ.ศ. ๒๕๒๙ โรงพยาบาลพระแสงขอแลกที่ดินเดิมของโรงเรียนพระแสงวิทยาเพื่อขยายโรงพยาบาล โดยสภาตำบลสินปุน ได้อนุมัติที่ดินสาธารณประโยชน์หมู่ที่ ๔ ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื้อที่ ๓o ไร่ ให้กับโรงเรียนเพื่อทำเป็นแปลงเกษตร 

       ปัจจุบัน  โรงเรียนพระแสงวิทยาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๑เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ภายในพื้นที่จำนวน ๑๕ ไร่  และมีเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนครอบคลุม ๖ ตำบล ได้แก่ ตำบลอิปัน, ตำบลไทรขึง, ตำบลสาคู, ตำบลสินเจริญ, ตำบลสินปุน และตำบลไทรโสภา