นายวิชรินทร์ เพชรเมือง
ผู้อำนวยการ

   
นายสุเทพ รักเกาะรุ้ง
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
   นางสาววรรณี แก้วศิริ
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงาน
     
   
นายวิเชียร อ่อนสง
รักษาการแทน
รองผู้อำนวยการฝ่ายบุคคล
  นายภิษช์วิศักดิ์ แก้วมณี
รองผู้อำนวยการงานกิจการนักเรียน