ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านพนักงานธุรการโรงเรียนพระแสงวิทยา
  05/ธ.ค./2561   ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านพนักงานธุรการโรงเรียนพระแสงวิทยา
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านพนักงานธุรการโรงเรียนพระแสงวิทยา ดาวโหลดรายละเอียดคลิก ที่นี่ ...
อ่านต่อ
 
ขอเชิญร่วมงานเดิน-วิ่งโรงเรียนเวียงสระมินิมาราธอน ครั้งที่1
  03/ธ.ค./2561   ขอเชิญร่วมงานเดิน-วิ่งโรงเรียนเวียงสระมินิมาราธอน ครั้งที่1
ขอเชิญร่วมงานเดิน-วิ่งโรงเรียนเวียงสระมินิมาราธอน ครั้งที่1...
อ่านต่อ
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบในตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนพระแสงวิทยา
  02/ธ.ค./2561   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบในตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนพระแสงวิทยา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบในตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนพระแสงวิทยา รายละเอียดดาวโหลด คลิกที่นี่   ...
อ่านต่อ
 
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
  16/พ.ย./2561   รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน       ด้วยโรงเรียนพระแสงวิทยาจั งหวัดสุ ราษฎร์ธานี ส ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 มี ความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน โดยจ้างเหมาบริการปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามคำสั่งสสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1340/2560 สั่ง...
อ่านต่อ
 
เชิญชวนร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
  07/ส.ค./2561   เชิญชวนร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
    เชิญชวนร่วม "กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ"  ปีการศึกษา ๒๕๖๑  ในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑  เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ  และเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์...
อ่านต่อ
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ( Self - Assessment Report : SAR ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

          

เป็นการสรุปผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่สะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา  ซึ่งเป็นผลสำเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อการประกันคุณภาพภายใน ๔ มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานด้านคุณภาพของผู้เรียน , มาตรฐานด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา , มาตรฐานด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และ มาตรฐานด้านระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล  ตลอดไปจนผลการวิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และระบุ  แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต  

          โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อนำเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมาให้หน่วยงาน     ต้นสังกัดตลอดจนสาธารณชนรับทราบ

        ดาวน์เอกสาร

        - ส่วนหน้ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 2560

        -  ส่วนเนื้อหารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 2560

 

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านพนักงานธุรการโรงเรียนพระแสงวิทยา

ดาวโหลดรายละเอียดคลิก ที่นี่ 

ขอเชิญร่วมงานเดิน-วิ่งโรงเรียนเวียงสระมินิมาราธอน ครั้งที่1

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบในตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนพระแสงวิทยา

รายละเอียดดาวโหลด คลิกที่นี่